اخبار و مقالات    
 
تاریخ: 1393/08/25 نظرات: 138 نظر نمایش: 855156 مرتبه تعداد امتیاز: 32   (Article Rating)
اهدای لوح تقدیر به آقای غلامرضا محمودی

اهدای لوح تقدیر به آقای غلامرضا محمودی

 به پاس حضور در نشست کارآفرینی و سخنرانی ارزشمند آقای غلامرضا محمودی .....

 شرکت مشاوران کیفیت ساز کارآفرین ،  برای اولین بار اقدام به طراحی جایزه فروشندگان برتر ایرانی نمود تا از این طریق  بتواند تجربیات ارزشمند فروشندگان برتر را در سطح جامعه به اشتراک گذارد. مورخ 22/8/93 همایشی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. در این مراسم به پاس حضور آقای غلامرضا محمودی در نشست کارآفرینی و سخنرانی ارزشمند ایشان با عنوان " آنچه از بلکا آموختم" از ایشان قدردانی به عمل آمد و به همین منظور لوح تقدیر و سپاس به ایشان تقدیم گردید

کد: 21
گروه: عمومی
نویسنده خبر: وب کاران
امتیاز بندی

نظرات
1) This theme is simply matchless :), it is interesting to me))), telephone espion pour iphone, 6253, espion de portable, >:), telephone espion avis, 79550,
ارسال توسط scepigor1976 در تاریخ 1394/10/20

2) You realize, what have written?, application pour espionner iphone, 264, peut on espionner un portable eteint, 586, espionner smartphone android, 802744,
ارسال توسط keiroebogg1991 در تاریخ 1394/10/20

3) In my opinion. You were mistaken., acheter logiciel espion iphone, 279, application espion iphone cydia, gkgs,
ارسال توسط hanritthen1984 در تاریخ 1394/10/20

4) It is an amusing phrase, enlever logiciel espion iphone, 63230, meilleur logiciel espion pour iphone 4, cqtl,
ارسال توسط roilsolat1979 در تاریخ 1394/10/20

5) In a fantastic way!, espion de portable, 313, logiciel espion de l'iphone, >:DDD,
ارسال توسط sekricor1982 در تاریخ 1394/10/20

6) I am ready to help you, set questions. Together we can come to a right answer., logiciel d'espionnage sur mac, >:), logiciel espion portable, horfr,
ارسال توسط hodgbacsa1997 در تاریخ 1394/10/20

7) You are absolutely right. In it something is also to me it seems it is good thought. I agree with you., le meilleur logiciel espion telephone, zrmg, micro espion telephone mobile, %)), espion sms sans installation, %[][, ]
ارسال توسط brokbarhing1986 در تاریخ 1394/10/20

8) Between us speaking, in my opinion, it is obvious. I will not begin to speak on this theme., espionner les sms de mon mari, 467, test logiciel espion iphone, zjimeq,
ارسال توسط caucrudor1993 در تاریخ 1394/10/20

9) Similar there is something?, peut on espionner les sms d'un iphone, 242, application iphone pour espionner un ordinateur, 182,
ارسال توسط ensouthse1970 در تاریخ 1394/10/20

10) Simply Shine, epf spy phone app, 96532, sms spy i phone, cdxz,
ارسال توسط bajegod1988 در تاریخ 1394/10/21

11) So happens., spy tracking for iphone, 9067, spy pe iphone, tovgcb,
ارسال توسط terswachcia1985 در تاریخ 1394/10/21

12) It is good when so!, android rat spy, rsnowc, spy phone x iphone, xosbt,
ارسال توسط inatil1979 در تاریخ 1394/10/21

13) What very good question, mobile spy software for iphone 5, :(((,
ارسال توسط droscojadb1983 در تاریخ 1394/10/24

14) Thanks for support., remote mobile phone spy, yswk,
ارسال توسط zacorddow1986 در تاریخ 1394/10/24

15) Did not hear such, phone spyware for android, 56323,
ارسال توسط unexex1982 در تاریخ 1394/10/24

16) Yes you are talented, spy mouse android.mob.org, 757295,
ارسال توسط problapa1972 در تاریخ 1394/10/24

17) Yes it is a fantasy, spy software for apple iphone, xbhzq,
ارسال توسط riaginorr1979 در تاریخ 1394/10/24

18) Excuse, I have removed this idea :), spyware on the android market, mfd,
ارسال توسط framsolry1991 در تاریخ 1394/10/24

19) You are not right. Write to me in PM, we will communicate., can am spyder iphone, cso,
ارسال توسط guarrakort1971 در تاریخ 1394/10/24

20) Many thanks for the help in this question. I did not know it., imei based cell spy software, 80729,
ارسال توسط adumed1988 در تاریخ 1394/10/24

21) It above my understanding!, battery spy android market, 409220,
ارسال توسط ghourhalco1997 در تاریخ 1394/10/24

22) Absolutely with you it agree. I think, what is it excellent idea., phone tracker gps spy app, %-),
ارسال توسط blogagos1977 در تاریخ 1394/10/24

23) Quite right! I think, what is it excellent idea., facebook spy monitor serial, 8753,
ارسال توسط inahfa1983 در تاریخ 1394/10/24

24) I congratulate, this brilliant idea is necessary just by the way, spy vs spy iphone download, :[][, ]
ارسال توسط steepadpa1998 در تاریخ 1394/10/24

25) Yes, really. So happens. Let's discuss this question. Here or in PM., spy applications for iphone 4s, :-[],
ارسال توسط tarpleafle1970 در تاریخ 1394/10/24

26) I like it topic, lame de liran, 680,
ارسال توسط ocrodse1978 در تاریخ 1394/10/24

27) I think, that you are not right. I can prove it. Write to me in PM., lespace judiciaire europeen, 8-[, ]
ارسال توسط corroacomp1991 در تاریخ 1394/10/24

28) Your phrase is magnificent, la vie en design, 3052,
ارسال توسط propocex1993 در تاریخ 1394/10/24

29) I have removed this idea :), la sorciere sa fille et le loup, puhsep,
ارسال توسط misiscomm1998 در تاریخ 1394/10/24

30) I congratulate, this brilliant idea is necessary just by the way, la couronne des 7 royaumes tome 9, 560,
ارسال توسط xisucoun1975 در تاریخ 1394/10/24

31) Delirium what that, espionner les sms android, npyhlp,
ارسال توسط speeddestcons1997 در تاریخ 1394/11/05

32) I did not speak it., espionner telephone android, %-[, ]
ارسال توسط headviti1991 در تاریخ 1394/11/05

33) It does not approach me. There are other variants?, logiciel espion telephone spy, :O,
ارسال توسط tipwaipo1982 در تاریخ 1394/11/05

34) In my opinion you are not right. I am assured., meilleur application espion pour android, kgrh,
ارسال توسط magnali1972 در تاریخ 1394/11/05

35) Your phrase is brilliant, logiciel espion gps pour telephone portable, rgygx,
ارسال توسط homblanpo1994 در تاریخ 1394/11/05

36) So happens. We can communicate on this theme., photo espion android, pzmpae,
ارسال توسط trafsingland1986 در تاریخ 1394/11/05

37) Very good information, logiciel pour espionner telephone portable, 5062,
ارسال توسط countpeemi1995 در تاریخ 1394/11/05

38) And where at you logic?, espionner un telephone android, 546015,
ارسال توسط vorstaver1975 در تاریخ 1394/11/05

39) Prompt, where I can find it?, logiciel espion pour telephone portable, 305,
ارسال توسط rekira1974 در تاریخ 1394/11/05

40) I consider, what is it נa lie., logiciel espion android market, 8-[, ]
ارسال توسط comcubit1995 در تاریخ 1394/11/05

41) You have hit the mark., mini telephone espion, 505,
ارسال توسط exagit1989 در تاریخ 1394/11/05

42) I did not speak it., espionner le telephone a distance, %(((,
ارسال توسط nonvever1990 در تاریخ 1394/11/05

43) You commit an error. I can defend the position., espionner telephone portable gps, >:-PP,
ارسال توسط neumyver1984 در تاریخ 1394/11/05

44) Very good idea, spy telephone espion, xaa,
ارسال توسط inpinso1997 در تاریخ 1394/11/05

45) I am sorry, this variant does not approach me., espionnage d'un telephone, %-OO,
ارسال توسط licdisptil1992 در تاریخ 1394/11/05

46) Matchless topic, it is interesting to me)))), espion clavier android, 7157,
ارسال توسط stowizphig1986 در تاریخ 1394/11/05

47) Thanks for the help in this question., espionnage de telephone, pof,
ارسال توسط dudlemas1974 در تاریخ 1394/11/05

48) It is remarkable, rather useful phrase, application photo espion android, 909,
ارسال توسط siddnatuc1995 در تاریخ 1394/11/05

49) It is remarkable, very valuable piece, logiciel espion pour telephone android, 395,
ارسال توسط orburnexs1986 در تاریخ 1394/11/05

50) Excuse, I have removed this question, application espion pour android, ocekzj,
ارسال توسط mosetac1984 در تاریخ 1394/11/05

51) What curious topic, systeme d'espionnage pour telephone portable, qquqcq,
ارسال توسط ridmuvan1985 در تاریخ 1394/11/05

52) You have quickly thought up such matchless answer?, logiciel espion localisation pour telephone portable, 724,
ارسال توسط vermore1984 در تاریخ 1394/11/05

53) It can be discussed infinitely, avis logiciel espion pour telephone portable, 8-(,
ارسال توسط thatpiasol1988 در تاریخ 1394/11/05

54) Quickly you have answered..., logiciel espion sms android, 019,
ارسال توسط ticlassra1975 در تاریخ 1394/11/05

55) It absolutely not agree with the previous phrase, puce espion telephone portable, >:OOO,
ارسال توسط faidicon1980 در تاریخ 1394/11/06

56) Many thanks., installer un logiciel espion sur un telephone a distance, btrw,
ارسال توسط doncardfer1997 در تاریخ 1394/11/06

57) I can consult you on this question., telecharger logiciel d'espionnage telephone, eslm,
ارسال توسط centrojar1973 در تاریخ 1394/11/06

58) It is remarkable, very valuable message, application espion telephone android, >:-O,
ارسال توسط fiadadpadd1991 در تاریخ 1394/11/06

59) It is remarkable, very valuable piece, appareil d'espionnage pour telephone portable, sxfkwh,
ارسال توسط tranunem1980 در تاریخ 1394/11/06

60) In my opinion it already was discussed, boutique espionnage telephone paris, lvml,
ارسال توسط gibrmusa1972 در تاریخ 1394/11/06

61) You are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss., facebook android espion, :-((,
ارسال توسط galmuzzbusc1972 در تاریخ 1394/11/07

62) Clearly, thanks for an explanation., code pour espionner telephone, likf,
ارسال توسط ndisdema1998 در تاریخ 1394/11/07

63) It is remarkable, very useful piece, espionner telephone portable forum, via,
ارسال توسط gomoco1988 در تاریخ 1394/11/07

64) Idea good, it agree with you., espionner un telephone portable sony ericsson, 4700,
ارسال توسط bihelta1975 در تاریخ 1394/11/07

65) Magnificent phrase and it is duly, magasin de telephone espion, duvvln,
ارسال توسط downremyk1997 در تاریخ 1394/11/07

66) Excuse, I have thought and have removed a question, micro telephone espion, :(,
ارسال توسط healmoti1976 در تاریخ 1394/11/07

67) I can not with you will disagree., telecharger logiciel telephone espion, 79504,
ارسال توسط curbiopron1996 در تاریخ 1394/11/07

68) Something any more on that theme has incurred me., espionnage telephone gsm, bci,
ارسال توسط rosater1986 در تاریخ 1394/11/07

69) Strange as that, traceur espion telephone, :-PP,
ارسال توسط fragexta1992 در تاریخ 1394/11/07

70) You commit an error. Write to me in PM, we will talk., micro espion sur telephone, >:-[, ]
ارسال توسط jingsoundthind1995 در تاریخ 1394/11/07

71) I am assured, what is it was already discussed., micro espion telephone portable, 8-[, ]
ارسال توسط geifesto1979 در تاریخ 1394/11/07

72) This phrase, is matchless))), it is pleasant to me :), espionner telephone portable forum, 8-[, ]
ارسال توسط settaina1989 در تاریخ 1394/11/07

73) In it something is and it is good idea. I support you., espionnage du telephone portable, %-DDD,
ارسال توسط mocuvol1974 در تاریخ 1394/11/07

74) Your phrase simply excellent, logiciel espion mobile android, >:-[, ]
ارسال توسط cigegods1979 در تاریخ 1394/11/07

75) And as it to understand, programme espion telephone portable, 80829,
ارسال توسط guaydisco1983 در تاریخ 1394/11/07

76) Curious question, espionnage de telephone a distance, >:P,
ارسال توسط narkaly1988 در تاریخ 1394/11/07

77) Try to look for the answer to your question in google.com, logiciel espion de telephone mobile, tcalwo,
ارسال توسط inomsa1995 در تاریخ 1394/11/07

78) I can not solve., application pour espionner un autre telephone, udv,
ارسال توسط treefquaci1989 در تاریخ 1394/11/07

79) I am very grateful to you for the information., gps espion android, zmuyio,
ارسال توسط dersprediph1972 در تاریخ 1394/11/07

80) You were visited with a remarkable idea, meilleur logiciel espion pour telephone portable, %-(,
ارسال توسط sanmidun1971 در تاریخ 1394/11/07

81) It agree, your idea simply excellent, logiciel espion telephone lg, %),
ارسال توسط elasor1975 در تاریخ 1394/11/07

82) I apologise, but, in my opinion, you commit an error., telephone espion a vendre en suisse, 88480,
ارسال توسط sliplower1990 در تاریخ 1394/11/07

83) This brilliant phrase is necessary just by the way, gsm telephone espion, 8-[, ]
ارسال توسط connaicloc1993 در تاریخ 1394/11/07

84) I apologise, but, in my opinion, you are mistaken. Let's discuss., programme espion pour telephone, 344,
ارسال توسط giotire1988 در تاریخ 1394/11/07

85) I refuse., hans telephone espion, %[, ]
ارسال توسط reeberpi1971 در تاریخ 1394/11/07

86) Takes a bad turn., espionner un portable avec android, :DDD,
ارسال توسط taddgili1978 در تاریخ 1394/11/07

87) What entertaining message, espionner android avec iphone, %[, ]
ارسال توسط trachagrin1989 در تاریخ 1394/11/07

88) Probably, I am mistaken., logiciel espion telephone portable a distance, =-D,
ارسال توسط dustjeda1981 در تاریخ 1394/11/07

89) The excellent message gallantly))), achat telephone portable espion, 2642,
ارسال توسط inrajsand1975 در تاریخ 1394/11/07

90) You are not right. I am assured. Let's discuss it., logiciel espion bluetooth android, 8-O,
ارسال توسط fikumre1977 در تاریخ 1394/11/07

91) Excuse, the question is removed, le telephone espion, yjkp,
ارسال توسط trapsingrit1994 در تاریخ 1394/11/07

92) And you have understood?, espionner un telephone blackberry, %(,
ارسال توسط huitreachin1992 در تاریخ 1394/11/07

93) Your opinion is useful, telephone espion fixe, >:[][, ]
ارسال توسط healmoti1976 در تاریخ 1394/11/07

94) It is removed, espion portable telephone, onquq,
ارسال توسط salalar1974 در تاریخ 1394/11/07

95) It is the amusing information, telephone espion vip13, 990493,
ارسال توسط reravil1975 در تاریخ 1394/11/07

96) It agree, it is an amusing phrase, logiciel espion localisation android, >:-DDD,
ارسال توسط fanlesssupp1988 در تاریخ 1394/11/07

97) It is improbable., soft espion android, 902347,
ارسال توسط pitiro1979 در تاریخ 1394/11/07

98) It agree, it is an amusing piece, espion telephone portable neo call, guyl,
ارسال توسط lilwoodgbrod1984 در تاریخ 1394/11/07

99) What touching a phrase :), traceur gps espion android, hinl,
ارسال توسط patrerooms1994 در تاریخ 1394/11/07

100) Fantasy :), espionner portable android, mcs,
ارسال توسط minaper1980 در تاریخ 1394/11/07

101) Warm to you thanks for your help., logiciel espion android 2.2, trqtts,
ارسال توسط robarlink1970 در تاریخ 1394/11/07

102) It is exact, espionner un telephone portable sony ericsson, 9014,
ارسال توسط dudisvoi1987 در تاریخ 1394/11/07

103) Many thanks for the help in this question., application espion android sms, bqxa,
ارسال توسط chipubsy1990 در تاریخ 1394/11/07

104) It not absolutely approaches me. Perhaps there are still variants?, materiel d'espionnage pour telephone, dwof,
ارسال توسط torfteerep1996 در تاریخ 1394/11/07

105) YES, a variant good, espionnage de telephone portable, 930974,
ارسال توسط mendbanre1973 در تاریخ 1394/11/07

106) It is simply magnificent phrase, espion pour telephone portable nokia, 72175,
ارسال توسط baimezim1974 در تاریخ 1394/11/07

107) Duly topic, boutique espionnage telephone portable, ruiyga,
ارسال توسط nonvisearch1980 در تاریخ 1394/11/07

108) I am sorry, this variant does not approach me., espion clavier android, 242,
ارسال توسط procolhau1975 در تاریخ 1394/11/07

109) At me a similar situation. It is possible to discuss., application espionnage de telephone, zrj,
ارسال توسط laudegjeu1984 در تاریخ 1394/11/07

110) It is draw?, espionner sms sur android, ftkj,
ارسال توسط aljdedim1980 در تاریخ 1394/11/07

111) Brilliant phrase, espionner un android a distance, 947,
ارسال توسط reicapi1986 در تاریخ 1394/11/07

112) I to you will remember it! I will pay off with you!, enregistreur telephone espion, prfag,
ارسال توسط sercabos1996 در تاریخ 1394/11/07

113) I congratulate, what necessary words..., an excellent idea, application telephone espion, 6559,
ارسال توسط bejogzhong1986 در تاریخ 1394/11/07

114) It is remarkable, the helpful information, microphone espion android, 7028,
ارسال توسط tiosnafri1971 در تاریخ 1394/11/07

115) Who to you it has told?, espionner les sms d'un portable android, 651514,
ارسال توسط terkusu1977 در تاریخ 1394/11/07

116) I am assured, what is it נerror., logiciel espion pour telephone portable gps, 25480,
ارسال توسط licono1992 در تاریخ 1394/11/07

117) Very amusing message, espionner conversation android, kgpdi,
ارسال توسط predusad1975 در تاریخ 1394/11/07

118) What remarkable phrase, logiciel espion pour telephone android, tzzx,
ارسال توسط ofsimic1981 در تاریخ 1394/11/07

119) Bravo, what necessary words..., a remarkable idea, espion telephone fixe, 2400,
ارسال توسط unelli1977 در تاریخ 1394/11/07

120) Many thanks for the information. Now I will know it., telephone espion samsung, 328,
ارسال توسط taudiri1972 در تاریخ 1394/11/07

121) Rather valuable idea,
ارسال توسط paorenco1988 در تاریخ 1394/11/07

122) Certainly. I agree with told all above. Let's discuss this question. Here or in PM.,
ارسال توسط raillemal1982 در تاریخ 1394/11/07

123) Bravo, you were visited with an excellent idea,
ارسال توسط leidreardown1995 در تاریخ 1394/11/07

124) I consider, that you are mistaken. I can prove it. Write to me in PM.,
ارسال توسط highsagmu1995 در تاریخ 1394/11/07

125) Thanks for an explanation. I did not know it.,
ارسال توسط chaiwanta1989 در تاریخ 1394/11/07

126) Really and as I have not realized earlier,
ارسال توسط heartmepul1997 در تاریخ 1394/11/07

127) Rather quite good topic,
ارسال توسط bronebbox1989 در تاریخ 1394/11/07

128) Magnificent idea and it is duly,
ارسال توسط stabmepar1976 در تاریخ 1394/11/07

129) It is a pity, that now I can not express - there is no free time. But I will return - I will necessarily write that I think.,
ارسال توسط emunar1994 در تاریخ 1394/11/07

130) What eventually it is necessary to it?,
ارسال توسط fanewro1974 در تاریخ 1394/11/07

131) You were not mistaken,
ارسال توسط vendeca1981 در تاریخ 1394/11/07

132) It is remarkable, it is the valuable information,
ارسال توسط ledecu1986 در تاریخ 1394/11/07

133) Very good piece,
ارسال توسط ilnada1978 در تاریخ 1394/11/07

134) I consider, that you are not right. I suggest it to discuss.,
ارسال توسط ziotono1974 در تاریخ 1394/11/07

135) It not absolutely approaches me. Perhaps there are still variants?,
ارسال توسط chiogeti1990 در تاریخ 1394/11/07

136) I recommend to you to visit on a site, with a large quantity of articles on a theme interesting you. I can look for the reference.,
ارسال توسط caucrudor1993 در تاریخ 1394/11/07

137) I think, that you are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will talk.,
ارسال توسط linkfragum1978 در تاریخ 1394/11/07

138) Excuse, that I interfere, would like to offer other decision.,
ارسال توسط rupcosu1985 در تاریخ 1394/11/07

ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

    
 

دفتر مرکزی : تهران - خیابان آفریقا، بلوار گلشهر، پلاک 17   |   تلفن: (7 خط) 22058906 - (3خط) 22039436 - 22041902   |    فاکس: 22047005

کلیه حقوق این وب سایت به شرکت سازه گستر سرایش (بلکا) تعلق دارد.